เกี่ยวกับระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานข้อมูลอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับการพัฒนา

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานพัฒนาระบบกำลังคนทางการพยาบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ที่มีเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน กองการพยาบาลจึงได้พัฒนาโปรแกรมรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข้อมูลบุคลากรทางการพยาบาล ตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2560 และรายงานผลข้อมูลบุคลากรของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการด้านการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขด้วย