การจัดการประชุม

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบงานบริการพยาบาล ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรพยาบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับ จึงได้จัดทำโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์ทางการพยาบาล “Year of The Nurse and Midwife: Policy Deployment and Nursing Outcome” ขึ้น

หนังสือเชิญประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์ทางการพยาบาล “Year of The Nurse and Midwife: Policy Deployment and Nursing Outcome”

ดาวน์โหลดกดที่นี่

เกี่ยวกับโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์ทางการพยาบาล “Year of The Nurse and Midwife: Policy Deployment and Nursing Outcome”

ดาวน์โหลดกดที่นี่

โรงแรมและที่พัก

แบบฟอร์มการจองห้องพัก โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel) กรุงเทพมหานคร กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้ากับ
คุณปาริชาต แพฟืน โทรศัพท์.02-561-0510ต่อ180,187

ดาวน์โหลดกดที่นี่

แบบประเมินผลการจัดประชุม

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจัดประชุม ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์ทางการพยาบาล

ประเมินกดที่นี่

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ “Year of The Nurse and Midwife: Policy Deployment and Nursing Outcome”

ส่งแบบสำรวจกดที่นี่

กำหนดการประชุม

ตรางวิทยากรและกำหนดการประชุมปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์ทางการพยาบาล

รายละเอียดกำหนดการกดที่นี่

การลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุม

ติดต่อเข้าร่วมการประชุมกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีแห่งพยาบาลและผดุงครรภ์: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับผลลัพธ์ทางการพยาบาล “Year of The Nurse and Midwife: Policy Deployment and Nursing Outcome”

ผู้จัด

อาจารย์พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์
โทร.086-343-1023

งานลงทะเบียน

คุณกนกอร บุญมาก
โทร.081-425-1622

โรงแรมที่พัก

คุณปาริชาต แพฟืน
มือถือ.081-8401205

เอกสารและการบรรยาย

อาจารย์ชัชนน เทพวงค์
โทร.02-590-6292

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารโครงการ,เอกสารประกอบการบรรยาย,และเอกสารที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติกลุ่ม ดาวน์โหลได้ที่นี่

เอกสารประกอบการประชุม กดที่นี่