คำแนะนำ

ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2564 ตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2564 ในลักษณะเว็บไซน์สำหรับ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ ทั่วไป และชุมชน

หนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือขอความอนุเคราะห์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการจัดเก็บข้อมูลผ้านระบบสารสนเทศ...

ดาวน์โหลดกดที่นี่

เข้าใช้งานระบบจัดเก็บตัวชี้วัด

การเข้าใช้งาน username : รหัสรพ.5หลัก (ตัวอย่างเช่น 43225) (รหัส 5 หลัก หน่วยงาน/โรงพยาบาล/สถาบัน) ค้นหาได้จาก http://203.157.10.8/hcode_2020/

เข้าใช้งานระบบ

คู่มือการเข้าใช้งานและการส่งข้อมูล

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2564 สำหรับ โรงพยาบาลศูนย์ ทั่วไป และชุมชน

ดาวน์โหลดกดที่นี่

กำหนดการเข้าบันทึกและข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2564

ระบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2564 เปิดระบบบันทึกตาม Timeline การบันทึกและส่งข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล

รายละเอียดกดที่นี่

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อคุณภาพบริการพยาบาล

ขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียดของการดำเนินการตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในสถานบริการและในชุมชน

ดาวน์โหลดกดที่นี่

หนังสือและเครื่องมือแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปี 2564

ท่านสามารถโหลดเล่ม/เครื่องมือตัวชี้วัด ของแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 (PDF) และ (word)

ดาวน์โหลดกดที่นี่

คณะทำงานและผู้ดูแล

คณะทำงานและผู้ดูแลการบันทึกข้อมูลผ่านระบบบันทึกและข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประธาน

อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์
ผู้อำนวยการกองการพยาบาล

กรรมการ

อ.สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ
ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บตัวชี้วัด

กรรมการ

อ.อรรถยา อมรพรหมภักดี
ผู้ประสานงานผู้นิเทศเจ้าของตัวชี้วัด

เลขานุการ

อาจารย์ชัชนน เทพวงค์
ผู้พัฒนา / ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

การดำเนินงานพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ของปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลได้ที่นี่

เอกสารประกอบ กดที่นี่