ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ยินดีต้อนรับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่าน

รายละเอียดการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ของปีงบประมาณ 2563

หนังสือขอความอนุเคราะห์

หนังสือขอความอนุเคราะห์ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการบันทึกข้อมูล...

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการจัดเก็บข้อมูลผ้านระบบสารสนเทศ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียดของการดำเนินการตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2563