ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ยินดีต้อนรับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่าน

เชิญประชุม VDO_Conference
ประชุมการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2563

กองการพยาบาล ได้พัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่องและในปี 2563 นี้ด้วย เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดทางการพยาบาล สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอเรียนเชิญ ท่านหัวหน้าพยาบาลและพยาบาลผู้รับผิดชอบงานคุณภาพบริการพยาบาล(QA Nures)ประชุมการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กลุ่มเป้าหมายแรกสำหรับโรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 120 แห่ง ประชุมเวลา 09.00 - 12.00 น. และ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 799 แห่ง ประชุมเวลา 13.00 - 16.00 น.
ดาว์นโหลดหนังสือเชิญ /// เอกสารประกอบการประชุมดาวน์โหลด

รายละเอียดการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ของปีงบประมาณ 2563

หนังสือขอความอนุเคราะห์

หนังสือขอความอนุเคราะห์ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ท่านดำเนินการบันทึกข้อมูล...

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลและการจัดเก็บข้อมูลผ้านระบบสารสนเทศ...

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานและรายละเอียดของการดำเนินการตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2563