ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ "ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล 2562"

เข้าประเมินผล
 

เข้าใช้งานระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (เริ่มเปิดใช้งานวันที่ 20 พฤษภาคม 2562)

เข้าใช้งาน
 

การเข้าใช้งานระบบและการส่งข้อมูล

การส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ การเข้าใช้งาน username : qaตามด้วยรหัสรพ.5หลัก Password: 1234 (ตัวอย่างเช่น qa43225 รหัสผ่าน 1234)

โปรดศึกษา
 

Timeline (อัปเดต 26/03/2562)

การบันทึกและส่งข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

อ่าน
A

หนังสือขอความอนุเคราะห์ การจัดเก็บตัวชี้วัด

กองการพยาบาล ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าพยาบาล และพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพทางพยาบาล (QA_Nurse) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลด
B

เล่มแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลและเครื่องมือตัวชี้วัด ปี 2562

ท่านสามารถโหลดเล่มแนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลและเครื่องมือตัวชี้วัด ปี 2562

ดาวน์โหลด
C

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

คู่มือการใช้งานระบบบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

ดาวน์โหลด
D

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

อ่านต่อ

ระบบจัดเก็บตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2562

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2562
ในลักษณะแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ ทั่วไป และชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ในสถานบริการและในชุมชน
(รหัส 5 หลัก หน่วยงาน/โรงพยาบาล/สถาบัน) ค้นหาได้จาก http://203.157.10.8/hcode_2014/

กำหนดการเข้าบันทึกข้อมูล
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 โปรดคลิ๊ก


ดาว์นโหลด Qa_DataList_2562.xlsx

แบบกรอกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล (ก่อนการบันทึก) ดาว์นโหลด
เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ของปีงบประมาณ 2562